Historie

Zásah 1.12.2012

OBSAH:

1) ÚVOD

2) HISTORIE

3) SHRNUTÍ POSLEDNÍCH LET

4) ZÁVĚR

5) SLOŽENÍ VÝBORU 2013

6) VEDENÍ SBORU 1934-2014

7) ÚČAST SDH NA PLH DO ROKU 2013

8) SEZNAM VÍTĚZŮ POHÁRU LYSÉ HORY

9) PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2014

1) ÚVOD

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné, nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska …) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, nebo podniku nemají se sbory dobrovolných hasičů nic společného, zřizují je obce nebo podniky (nikoli občanská sdružení). Právě členové jednotek zasahují u mimořádných událostí. Zjednodušeně je lze nazvat dobrovolní hasiči ve výjezdu.

První sbor dobrovolných hasičů na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka je Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, založený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů Zákup.

Nejstarší český sbor dobrovolných hasičů je ve Velvarech, a byl založen roku 1864.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

K 1. lednu 2013 bylo v SH ČMS evidováno 347 675 členů. Včetně 47 801 dětí a mládeže ve věku do 18 let. SH ČMS má evidovaných 7781 sborů dobrovolných hasičů (SDH), 77 okresních sdruženích hasičů (OSH), 14 krajských sdružení hasičů (KSH). Členové SH ČMS jsou zařazování do 7230 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému České republiky. K 1. lednu 2014 v nich bylo evidováno 69 694 členů.

2) HISTORIE

Letos je to právě 80. let, co se hasiči z Nové Vsi snaží bojovat s krutými živly jako je oheň, velká voda či silný vítr a snaží se tak zmírnit účinky nežádoucích jevů nejen na obyvatele Nové Vsi a jejich majetek. Za celou tuto dobu byli členové našeho sdružení také ochotni organizovat akce pro zpestření života v našem okolí. Díky odhodlání některých členů z naší historie se právě hasiči stali jedinou spolehlivě funkční organizací, která reprezentuje jméno „Nová Ves“ a dává díky požárnímu sportu o této malé části Frýdlantu nad Ostravicí vědět do širokého okolí. V poslední době novoveští hasiči kladou důraz na výchovu mladých hasičů a zaměstnávají tak řadu dětí, které se jednou doufejme stanou našimi nástupci a budou pokračovat v odkaze našich předků s jednotným heslem „Sobě ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Tato brožura vznikla hned ze dvou důvodů. Jedním účelem je vzpomínání na naše předchůdce a jejich mnohdy bohatou činnost. Další důvod je shrnutí aktivit za posledních 10 let od vydání poslední brožury, neboť toto období bylo velice zdařilé a mnohdy také náročné. V této knížce se proto naši příznivci mohou dozvědět vše podstatné, co se v hasičské zbrojnici událo a vytvoříme tak odkaz pro naše nástupce a další generace.

ZALOŽENÍ SBORU 1934

Hlavním důvodem založení byly téměř každoroční opakující se povodně na řece Ostravici, proti kterým bylo nutno stále zasahovat. Řeka nebyla regulována. Ta se pak rozlévala do okolí a při tom ničila majetky občanů. K regulaci došlo v roce 1936. Další příčinou byly požáry u našich spoluobčanů v letech 1925-1932. Dne 22. dubna 1934 v hostinci Josefa Kubaly, s dnešním názvem „Na Nábřeží“, svolali ustavující valnou hromadu. Na této ustavující valné hromadě byl starostou zvolen pan Alois Šigut. A dále bylo 17 členů činných a 19 členů přispívajících.

Po ustavující schůzi se na dalších schůzích, kterých bylo v roce 1934 celkem 13, členové zajímali o materiální vybavení a opatření peněz na výzbroj. Dojednávaly se půjčky, např.: Rybářský spolek v obci Kč 4000,-, člen sboru, krejčí Emil Šigut, za režijní cenu ušil hasičské obleky, které byly splaceny až po jeden a půl roce. Objednaly se opasky, přilby, sekery a berlovka pro osm mužů.

19. srpna 1934 se uskutečnil na Šigutově louce v Satině první hasičský výlet. Výtěžek z tohoto výletu, který měl název „Slavnost založení sboru“, činil 2914,25 Kč. Slavnost v obci měla tak veliký ohlas, že k 36 členům přistoupilo dalších 10 členů. Po této zdařilé akci se členové rozhodli a také sehráli divadelní hry „Strýc Motal“ a „Přilbice bez poskvrny“.

Na výborové schůzi 27. srpna 1934 bylo rozhodnuto o koupi stříkačky. Úkolem byl pověřen Josef Lhoťan, který za pomoci dalších čtyř členů zakoupili v Ostravě-Přívoze čtyřkolovou stříkačku o váze 400 kg v ceně 700,- Kč. Jako potahy k této stříkačce, koně, byly zapůjčovány podle smlouvy a za poplatek. Stříkačka byla umístěna v kůlně u starosty Aloise Šiguta. V měsíci září bylo zakoupeno 120m hadic z Brna.

Zakládající členové

1935-1945

V roce 1935 se již členové sboru spojili k záslužné práci s místní skupinou Československého červeného kříže. Byly konány společné samaritární kurzy. Zúčastnili se kurzů ve Frýdku a Českém Těšíně.

Na valné hromadě v roce 1936 velitel sboru žádal obecní zastupitelstvo a hasiče, aby byli nápomocni při stavbě zbrojnice, až bude stavba zahájena. V této době se stavěl Harcovský most, proto stavba zbrojnice musela počkat. Odkládala se další tři roky. Téměř po třech letech žádáni a schůzování se konečně, i přes změněné poměry v době okupace a počátku války, přikročilo ke stavbě. Už v průběhu stavby, zahájené i ukončené v roce 1940, díky všem našim předchůdcům, se hovořilo o převedení budovy do majetku obce Nová Ves, což se také stalo v roce 1941. Prvním domovníkem v této zbrojnici byl velitel Roman Juřica.

Desetileté výročí založení sboru bylo vzpomenuto na valné hromadě 16. ledna 1944 v obecní škole za účasti 25 členů. Ze zakládajících členů za doby okupace byl vězněn Josef Neshoda a ten se z koncentračního tábora už nevrátil. V tomto období se sbor účastnil také několika požárů na Nové Vsi, Pstruží a Lubně.

1946-1949

Po osvobození naší vlasti se členové sboru scházejí ve zbrojnici již v hojnějším počtu. V roce 1946 se sbor zúčastnil dvou požárů a to ve Frýdlantě a Malenovicích. Na valné hromadě 27. ledna 1948 při účasti 21 členů byl zvolen velitelem Jan Duša, zbrojířem a domovníkem Josef Stoklasa. V roce 1948 bylo také provedeno 12 cvičení, zimní školení se konalo 7 krát. Na konci roku se 7 mužů zúčastnilo požáru na Ostravici.

1950

První motorová stříkačka PS6 byla dovezena v červnu 1950 a slavnost „posvěcení stříkačky“ se uskutečnila 9. června 1950. Při příležitosti této akce se prodávaly upomínkové předměty a odznaky. Prvním strojníkem této stříkačky byl Jan Caloň. Stříkačka byla při slavnosti tažena zapůjčeným nákladním automobilem. Dne 9. září 1950 je zakoupeno trofejní vozidlo BMW 325 o nosnosti 550kg ze Starých Hamer – Grůně od Josefa Ručky. Dne 14. listopadu 1950 je zajištěna elektrická siréna, která byla v lednu 1951 namontována na věž zbrojnice. Poprvé je použita při ohlášení požáru domku Cyrila Mohyly č.p. 26 5. února 1951. Tím odpadla mnohaletá funkce trubačů, kteří trubkou svolávali členy ke cvičení, případně požárům.

1951-1958

Všechny tyto stroje ve zbrojnici začaly přitahovat mládež, chlapce i děvčata. V této době roku 1951 — 1952 byl velitelem Miroslav Boháč, později Ladislav Dužík. A to se již začalo mluvit o novoveském sboru i v okolí. Předsedou sboru je již druhým rokem František Mohyla. Stoupající úroveň a činnost členstva potvrzuje i zvýšený počet schůzí. Členové sboru uskutečnili ukázkové cvičení pro školní mládež. Sbor měl v tuto dobu 34 členů. Uzavírá se patronát s JZD Nová Ves, ustanovují se žňové hlídky. Členové se účastní všech prací v JZD i v obci. Činnost všech sborů je řízená Okresním oddělením požárního dozoru z Frenštátu pod Radhoštěm. Organizuje se školení pro získání odznaku „Vzorný hasič“. Činnost sboru v roce 1954 značně ochabuje. V roce 1955 dochází ke změně velitele. Za Miroslava Boháče je zvolen Bohuslav Klančník. V tomto roce se mění název „hasičský“ na „požární“. V roce 1957 se zúčastňujeme pravidelných soutěží o nejlepší družstva okresu. V následujícím roce 1958 se výbor zaměřuje na získávání dalších mladých členů na MNV přesvědčováním pro práci v požárním sboru. Tato akce se vždy setkala s očekávaným výsledkem. Začíná se cvičením žáků a vyjíždí se k častým cvičením a soutěžím mimo obec. Nastávají však potíže s opravami vozidla BMW, které již neodpovídá potřebám a také nejsou náhradní díly.

1959-1960

V roce 1959 je provedena jeho likvidace a vozidlo je nabídnuto Mototechně. Bylo nám přiděleno starší vozidlo Steyer, které před tím vlastnili požárnici v Lichnově, odkud jej přivezl Ladislav Fuciman za asistence Bohuslava Klančníka. To bylo předěláno z valníka na vozidlo pro požární účely. V obci se provádějí již pravidelné požární hlídky ve všech výmlatových střediscích. Začaly potíže s motorovou stříkačkou, která byla opravována a po celý rok 1960 byla mino provoz. V tomto roce při velké povodni podlehl vodnímu živlu řeky Ostravice domek č.p. 355 občana Beláka, který se při velké snaze mnoha desítek požárníků nepodařilo zachránit. V prosinci roku 1960 je na výroční schůzi zvolen za velitele Jindřich Boháč. Jeho bratr Karel je v této době hlavním řidičem a strojníkem.

Vozidlo BMW

1961-1964

Roku 1961 dochází k omlazení sboru a činnost se znovu aktivuje. Cvičí se pravidelně, muži, dorost, dorostenky i žáci. Sbor má celkem 44 členů, kteří pomáhají na různých akcích v rámci obce. O akceschopnosti našeho sboru svědčí i povolání našeho vozidla i s agregátem při povodni v Třineckých železárnách v červnu roku 1961, kde bylo dva dny v činnosti 6 příslušníků sboru. V roce 1962 je nám z okresní inspekce požárního dozoru z Frýdku zapůjčeno vozidlo RN s jeřábem jako náhrada za předešlé vozidlo, které je vyřazeno. Rok 1963 byl rokem stagnace, kdy po létech bohatých na činnost sboru doléhá na sbor nějaký útlum. V červenci 1964 bylo oficiálně vzpomenuto 30. výročí založení sboru, které se současně slavilo se 100 lety trvání požární ochrany v naší vlasti. Sboru je přiděleno vozidlo T805 a zapůjčené se vrací zpět na OIPO.

Mladí hasiči 60.léta

1970

Uplynulou desetiletou činnost můžeme nazvat rozvojem, ovšem od roku 1970 nastal skutečný rozvoj požární činnosti v naší obci. Ústřední postavou a osobou všeho dění se stává Karel Žák. Upravuje se rybník u zbrojnice, opravuje osvětlení a doplňuje se chudobný inventář výstroje a výzbroje. Zúčastňujeme se kulturní a sportovní činnosti v obci. Na celostátní soutěži družstev v Ostravici jsme obsadili 2. místo. Žáci na Ostravici zvítězili. Na pohárových soutěžích v Metylovicích se muži umístili na 1. místě. Ve Staré Vsi a Fryčovicích byla opět potvrzena stoupající úroveň Nové Vsi.

1971

Rok 1971 zahajujeme se stavem 51 mužů a 7 žen. V prvním kole celostátní soutěže v Čeladné cvičila za Novou Ves čtyři požární družstva, včetně mládeže. Cvičilo se s náhradním strojem. Vlastní stříkačka byla dlouhodobě v opravě a i přes tento handicap byly na soutěžích získány tři putovní poháry. Družstvo starších žáků v okresním kole v Hnojníku získává 2. místo a 15letý Jan Foldyna se stává neoficiálním přeborníkem okresu. Na výborové schůzi 18. listopadu 1971 je dán impuls k založení pohárové soutěže v Nové Vsi. Na výroční schůzi 4. prosince 1971 je toto schváleno. Je taky schválen nástup Karla Žáka do funkce velitele za Jiřího Mazala.

1972

Do roku 1972 vstupujeme s velkými plány. Začíná se s proškolováním mládeže za účelem získání odznaku „Vzorný požárník“. U příležitosti MDŽ je taky poprvé pamatováno s malými dárky pro členky sboru. Na členské schůzi 21. dubna 1972 jsou poprvé přítomni požárníci z Ostravy — Nové Vsi s nimiž je uzavřena nepsaná družba. Dne 15. července 1972 se uskutečňuje na šigutově louce poprvé vlastní pohárová soutěž, která dostává název „O pohár Lysé hory“. Domácí družstvo se umístilo na 2. místě ze 17 zúčastněných družstev. Také jsme se zúčastnili na soutěžích mimo obec a to 10krát a mimo okres 4krát. Zasahovali jsme při 6 požárech, z toho taky na Lysé hoře a jedenkrát v naší obci. účastnili jsme se i při záchraně dítěte na říčce Ondřejnici. Největšího úsilí ve prospěch občanů bylo vyvinuto dne 21. srpna 1972 při povodni, kdy byli příslušníci sboru po tři dni a tři noci v činnosti hlavně na potoce Satina a řece Ostravici.

Plamen 1972

1973

V roce 1973 se věnuje velká péče mládeži. Ta je zapojena do celostátní hry „Plamen“. V tuto dobu vedl mládež František Literák. Členská základna činila 59 mužů, 6 žen a 16 žáků. Na II. ročníku soutěže O pohár Lysé hory jsme poprvé uvítali požárníky z Opatovic (okres Přerov), kteří u nás soutěžili za účasti 15 družstev.

1974

Vstup do roku 1974 předcházely již částečně přípravy v roce minulém. Tento rok byl pro naší obec a požárníky zvlášť významný. Oslava 40 let založení sboru, která se konala 6.dubna v restauraci Na nábřeží. Přítomni byli i někteří zakládající členové, kteří si zavzpomínali na dobu před 40 lety. Slavnostní schůze byli přítomni i zástupci sborů, jenž jsou u nás při pohárové soutěž jako doma a to Opatovice, Tísek a Ostrava — Nová Ves. Slavnostní projev přednesl Jan Caloň. 19 členů bylo odměněno pamětními medailemi za 20, 30 a 40letou činnost a věrnost požární ochraně. Tradiční soutěž O pohár Lysé hory byla vyvrcholením oslav 40 letého založení sboru. Při soutěži na hřišti nám při zahájení a ukončení vyhrávala krojovaná dechovka „Valašenka“ z Dolní Bečvy. Ukončení oslav proběhlo v restauraci Na nábřeží. V tomto roce byla naše obec v rámci integrací převedena pod MěNV Frýdlant n.0..

1975

Do pátého desetiletí sboru v roce 1975 vstupuje členstvo s novým elánem a zápalem pro společnou věc, zajistit ochranu a majetek před požáry, živly a k tomu je i zapotřebí mnohého odříkání, což znamená taky dát něco ze svého volného času společnosti. Dle záznamů se v tom roce účastní PLH i družstvo žen, které vyhrává i v následujícím roce 1976.

1976

Při vzpomínkách na rok 1976 je třeba připomenout další významné úspěchy členů sboru při cvičeních a soutěžích mimo obec. Největším úspěchem bylo získání 2. místa v Opatovicích za účasti 35 družstev. Zajišťuje se další ročník soutěže O pohár Lysé hory. Mládež, kterou vede při celostátní hře „Plamen“ Jana Kubalová, dosáhla dalšího úspěchu v rámci okresu. Bylo vyřazeno vozidlo Tatra 805 z provozu. Veliteli Karlu žákovi se dostává uznání KV ČSPO. Nejstarší člen sboru Karel Lecián je odměněn medailí za 50 let věrnosti.

Soutěžní družstvo žen

1977

Rok 1977 náš sbor zastihuje stejné nadšení o zvýšení požární ochrany v obci. Upravuje se rybník, na jehož místě má později vzniknout požární cvičiště a připravuje se generální oprava zbrojnice. Soutěž „O pohár Lysé hory“ má mladšího následovníka. Vzniká žákovská soutěž „O štít Maryčky Magdonové“. Pokračuje se v konání hry „Plamen“, v níž mladí získávají vavříny ve Starém Městě a Kozlovicích. Náš sbor je OV SPO ve Frýdku-Místku hodnocen jako nejlepší organizátor všech uspořádaných soutěží. Zúčastňujeme se brigád při žních v JZD.

1978

Stejná činnost pokračuje i v roce 1978. Uskutečňují se brigády a generální oprava zbrojnice nabývá již konkrétní podoby. Měsíc březen, měsíc požární ochrany byl i letos ve znamení zvýšené aktivity. Konaly se dny otevřených dveří, přednášky ve škole. Byla provedena generální oprava vozidla ROBUR. Byl uspořádán 1. ročník soutěže O štít Maryčky Magdonové.

1979

Rok 1979 je významným momentem v modernizaci celého areálu požární zbrojnice. Nevyužitá plocha a rybník se zavezl a tím byla připravena dlouho očekávaná přestavba požární zbrojnice. Finanční náklad byl plánován částkou 360.000,- Kč. Všem, kteří se podíleli na výstavbě patří zasloužené poděkování. Ovšem činnost probíhala i na ostatních úsecích naší práce. Konal se již VIII. ročník soutěže O pohár Lysé hory, za účasti 22 družstev. Odznak „Vzorný požárník“ získalo 9 členů.

1981

Rok 1981 byl radostný. Přestavba se chýlila ke konci. Prováděly se dokončovací práce, vybavení nábytkem a instalace akumulačního vytápění. Na celé akci bylo odpracováno 2500 brigádnických hodin zdarma. Doznala změn také pohárová soutěž, která se poprvé konala na novém cvičišti u zbrojnice. V tomto roce postihla sbor velká ztráta. Zemřel zakládající člen Alois Šigut.

Přestavba hasičárny

1982

Rok 1982 charakterizujeme jako omlazeni sboru. Na vlastní žádost končí ve funkci předsedy Jan Caloň. Jeho práce byla odměněna krajským vyznamenáním SPO. Novým předsedou byl zvolen Eduard Myslikovjan. XI. ročník soutěže O pohár Lysé hory měl v tomto roce nejslabší účast. Jen 16 sborů, což bylo ovlivněno částečným omezením výjezdů požárních vozidel. Také tento rok utrpěl náš sbor ztrátu náhlým úmrtím dlouholetého zbrojíře Josefa Stoklasy.

1983

Rok 1983 charakterizujeme zvýšením závazkového hnutí i vlastní činnosti. Na jaře i na podzim se konalo námětové cvičení k prověření akceschopnosti sboru. XII. ročníku soutěže O poháru Lysé hory se zúčastnilo již 20 sborů. Oddíl mladých požárníků vede Ota Myslikovjan. V důsledku dlouhotrvajícího sucha byly prověřeny vodní zdroje, zvýšenou agitací a propagací byli občané vyzývaní k opatrnosti. V závěru roku byly zahájeny práce na oplocení celého areálu. Stav členstva toho roku byl 56 mužů, 9 žen a 15 mladých požárníků.

1984

Rok 1984 je rokem 50. výročí založení sboru v Nové Vsi. Tyto oslavy se konají 29. a 30. června 1984 společně s XIII. ročníkem soutěže O pohár Lysé hory.

50 let výročí založení

1985

V roce 1985 se může naše organizace chlubit 70 členy. Z toho 57 muži a 13 ženami. V měsíci březnu se konala beseda se žáky základní školy a taky přednáška pro dospělé o požární ochraně, které přednášel kpt. Vantuch z KI PO. Přednáška byla provázena fotografiemi ze zásahů hasičů. Uspořádali jsme, jako každý rok, soutěž O štít Maryčky Magdonové a taktéž 14 ročník soutěže O pohár Lysé hory, jenž byl uspořádán současně s vyvrcholením místní spartakiády.

Zásahová jednotka se účastnila výjezdu k živelní pohromě, povodní. Téhož roku se zúčastnila námětového cvičení na kravín v Metylovicích. Během roku jednotka zdolala 13 pohárových soutěží s průměrným umístěním. V závodě jednotlivců se velmi dobře umístili v 1 kole SSPD Oto Myslikovjan a Libor Žák, kteří obsadili první dvě místa. Na popud MěNV bylo sestaveno družstvo PDCO a na první soutěži skončilo na 3. místě. Mladí požárníci se zúčastnili závěrečného hodnocení hry Plamen a prvního kola dne 12.10.1985, které se konalo u naší požární zbrojnice. Naši mladí požárníci předvedli své umění a umístili se na 1. místě (mladší žáci z 19 družstev) a 5. místě (starší žáci z 52 družstev). Za dobrou přípravu mládeže se zasloužili Svatopluk Masopust a Roman Masopust. V září se konal výšlap na Lysou horu společně s oběma družebními sbory z Tisku a Opatovic. Naše organizace má své zástupce na: OV SPO … Jiří Mazal, MěNV … Jiří Drábek, MěV SPO … Karel žák.

1986

Rok 1986. 76 členů, z toho 17 žen a 59 mužů: To je stav členské základny, s nímž vstupuje sbor do dalšího roku, jenž se dá pojmenovat jako úspěšný. Samozřejmě se konal tradiční hasičský večírek, oslavyMDŽ, prvomájové oslavy, IX. ročník soutěže O štít Maryčky Magdonové. V rámci prevence proběhly domovní prohlídky rodinných domů a provozoven v působnosti našeho sboru. Zásahová jednotka se v jarních měsících připravovala na první kolo SSPD, kde se umístili na 4. místě a tím postoupili do okresního kola. Dva členové, Oto Myslikovjan a Roman Masopust získali třetí výkonnostní třídu v jednotlivcích. Jednotka se taky zúčastnila domácí soutěže O pohár Lysé hory a dalších 15ti pohárových soutěží s velmi dobrým umístěním. Družstvo mužů nad 40 let dosáhlo na 4. příčku. V rámci zvýšení svých odborných znalostí získalo 16 členů odznak VP III a 4 členové VP II.

Člen našeho sboru, Leoš Milata absolvoval 14ti denní kurz strojníků v ústřední škole SPO Bílé Poličany. Ten se také věnuje mládeži a za pomoci Svatopluka a Romana Masopustových vedou mladé k úspěchům. Vždyť v hodnocení celoroční hry Plamen ročníku 1985-1986 získali mladší žáci 1. místo a 2. místo v okrese ve hře PO „Partyzánský samopal“. V září se členové naší organizace zúčastnili v rámci družebních vztahů společného výletu do okolí lázní Teplice nad Bečvou. Prošli jsme i místy, kde probíhaly osvobozovací boje této vesnice.

1987

Podle dochovaných zápisů za rok 1987 se rok jevil jako rok mírného útlumu. Začali jsme tradičně hasičským večírkem. V únoru jsme pořádali lyžařské závody pro děti a dospělé na Bílé u našeho člena Karla Milaty, jenž na svém pozemku vlastní i malý lyžařský vlek. Těchto závodů se účastnili i členové družebního sboru z Opatovic. Březen proběhl v rámci prevence a oslav MDŽ, kde děti předaly našim členkám za jejich mravenčí práci pro sbor kytičky s malými dárky a poděkováním. Konal se X.ročnik soutěže pro mladé O štít Maryčky Magdonové. Letošní 16. ročník soutěže O pohár Lysé hory proběhl spolu s oslavami 400 let založení obce Nová Ves. 6 členů sboru získalo bronzovou Jánského plaketu za 10 bezplatných odběrů krve. Za rok 1986 v okresním hodnocení ZO SPO se umístila naše organizace na 7. místě v okrese.

1988

Členská základna v roce 1988 je 88 členná. 65 mužů a 23 žen. Všechny akce, které náš sbor připravuje a organizuje, jsou zaměřeny k různým výročím a událostem. Tradičně se konají ples, oslavy MDŽ, preventivní kontroly a besedy, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kterého se zúčastnili i děti, jenž jsou v naší obci ve škole v přírodě. U příležitosti osvobození městské části Rudou armádou byl uspořádán u požární zbrojnice táborák a XI. ročník soutěže O štít Maryčky Magdonové, kterého se účastnili i mladí požárníci z Polska. Tím se stala soutěž i soutěží mezinárodní. Na oplátku jeli naší mladí požárníci ve dnech 9. – 12.6.1988 na soutěž do Polska. Dorostenci si ze soutěže z Polska dovezli zasloužené vítězství. Konal se již 17. ročník soutěže O pohár Lysé hory. Červenec byl měsícem, kdy jsme se zúčastnili oslav v družebním sboru v Tísku ve dnech 8. — 10.7.1988.

Dále se konala beseda s účastníkem závodu Paříž-Dakar, panem Kahánkem z Tatry Kopřivnice, který přijel se svou Tatrou 815, s níž se závodu zúčastnil. Soutěžní jednotka zdolala během roku 13 pohárových soutěží. Jednotka nad 40 let získala 4. místo z 10 soutěžních družstev.

Na úseku represe je radostné, že se v průběhu celého roku neuskutečnil ani jeden výjezd k zásahu. Práce s mládeží byla pestrá a hlavně zaměřena na zvyšování tělesné zdatnosti. V průběhu prázdnin se činnost zaměřila na nový ročník hry Plamen 1988- 1989, který se uskutečnil v Metylovicích. Naší mladí hasiči tam ukázali, že je nutno s nimi počítat. Starší žáci se umístili na 1. místě z 54 družstev a mladší žáci získali pěkné druhé místo z 28 družstev. V polovině září se konal výšlap na Lysou horu pro družební sbory. Jelikož jezdí pravidelně na soutěž o PLH a ještě tam nebyli, vznikla tím tradice podzimních nebo jarních výšlapů družebních sborů. Tím se utužuje nejen přátelství mezi sbory, ale dochází tak k poznávaní okolí Opatovic, Tisku a Nové Vsi. Na podzimním srazu mládeže hry Plamen se naši žáci umístili na předních pozicích. Na těchto výsledcích se také podíleli velkou měrou i jejich vedoucí, Leoš Milata a Radka Drábková. Našich 7 členů získalo bronzové Jánského plakety za 10 odběrů krve.

Dakarovská Tatra na Nové Vsi

1989

Tradičně jsme rok 1989 zahájili požárnickým večírkem ve spolupráci s Národní Frontou. Dne 21.1.1989 nás navštívili hasiči z Polska a 22.1. výbor souhlasil s uzavřením mezinárodní družby. V dubnu se členové soutěžního družstva, Tomáš Myslikovjan, Bohumil Zajíc, Roman Masopust, Libor Žák a jako technické zabezpečení Karel žák a Jaromír Pleva zúčastnili halového mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou. Již od začátku nás provázela smůla a díky poruchám vozidla Škoda 1203 jsme do Jablonec dorazili v pozdních nočních hodinách, což se také odrazilo i na výsledcích. Brzy ráno při prvním rozběhu Libor žák seskočil z kladiny tak nešťastně, že jel domů s nohou v sádře. V dalších soutěžích jsme se nijak zvlášť neumístili. Velmi dobrou činnost vykazovala jednotka CO. Družstvo se zúčastnilo celoměstské soutěže CO na Pstruží a v konkurenci 18 sborů zvítězilo. 13.5. jsme se zúčastnili jednodenního zájezdu do Polska, kde jsme byli hosty hasičského sboru Knurow. Za týden na to odjížděly do Polska na soutěž dvě družstva žáků a jedno družstvo dospělých v rámci oslav 60 let požární ochrany v obci Knurow a 25 let trvání Koksorew Stiglowice. Oslavy k 55 letům založení hasičského sboru v Nové Vsi se konaly 23.6. — 24.6.. První den jsme zahájili slavnostní schůzí a druhý den se konala tradiční soutěž O pohár Lysé hory s ukázkou požární techniky. Ale počasí mělo opět na vrch. Nepršelo, ale lilo tak, že se vylily okolní potoky i řeka z koryta a soutěžní jednotka musela vyrazit na ochranu majetků spoluobčanů. V tomto roce měla zásahová jednotka dva výjezdy: V květnu hašení lesního požáru na vrcholu hory Smrk a v červnu zmíněnou průtrž mračen.

1990

Rok 1990 je rokem klidnějším než předešlý rok. Koná se požárnický večírek, beseda v základní škole, soutěž O štít Maryčky Magdonové a O pohár Lysé hory.

30.6.1990 se konalo krajské kolo v požárním sportu na stadionu ve Frýdku-Místku, kde se taky probojovalo družstvo z Nové vsi. Složení družstva bylo: Roman Masopust, Oto Myslikovjan, Libor Žák, Bohumil Zajíc, Tomáš Myslikovjan, Radim Drábek, Lumír Literák; Karel Adámek (velitel); Karel Žák (trenér); Jaromír Pleva a Bohuslav Lecián (rozhodčí). V soutěži se drželi velmi statečně. Vždyť se umístili na pěkném 4. místě z deseti družstev. 23.7.1990 byl Jaromír Pleva zvolen za řádného člena Okresního výboru a na mimořádném sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska náš sbor zastupuje pan Karel žák.

1991

V letech roce 1991 sbor řídil patnáctičlenný výbor. V tuto dobu členská základna čítala 62 mužů a 16 žen.V červenci se konal XX. ročník PLH a zároveň 10 výročí otevření hasičské zbrojnice po generální opravě. Tak jako v minulých letech i v roce 1991 jsme se zúčastňovali soutěží CO. Nyní pod názvem jako družstvo nad 40 let, kde jsme skončili na 7. místě.

1992

V tomto roce se soutěžní a zásahová družstva zaměřily nejvíce na opravy vozidel Robur a škoda 1203. Obě tato vozidla nám sice technickou kontrolou prošla, ale Robur takzvaně dožívá. I přes tyto problémy se družstvo popralo se 14 soutěžemi. V květnu byl uspořádán XV. ročník o ŠMM za účasti 12 družstev. XXI. ročník soutěže o PLH navštívilo 30 družstev, po dlouhé době za krásného počasí. Domácí se umístili na pátém a posledním místě. Hasičství je záležitost humanitární a s tím souvisí i dárcovství krve. Letošního roku darovalo krev 16 členů sboru.

1993

Zásahová jednotka měla dva výjezdy k požárům. V létě k požáru zemědělské usedlosti u Běčáků v Malenovicích a v prosinci k požáru rodinného domku paní Otýpkové v Nové Vsi. Soutěžní jednotka bojovala na 15 soutěžích. Po kulturní stránce náš sbor taky nezahálel. Konal se tradiční hasičský ples, maškarní rej pro děti, beseda ve škole a samozřejmě i soutěž žáků O štít Maryčky Magdonové a soutěž dospělých O pohár Lysé hory. Na podzim se konal zájezd na jižní Moravu a závěr roku patřil vánočnímu turnaji ve stolním tenise, který se stal téměř tradičním turnajem i do dalších let.

1994

V roce 1994 oslavil sbor 60 let od svého založení. Proto byla veškerá činnost zaměřena k tomuto výročí. První akcí je výroční valná hromada. Poté následoval hasičský ples. V březnu pak beseda v místní základní škole s malou výstavkou historie hasičstva. Poté pak den otevřených dveří, kterého využila hlavně školní mládež. V květnu se konal XVII. ročník soutěže o ŠMM a 2. července proběhla slavnostní schůze, které se zúčastnily také družební sbory z Tisku, Opatovic a Ostravy – Nové Vsi. Po ukončení schůze nám přátelé z Tisku sehráli divadelní představení. Následující den se konala soutěž O pohár Lysé hory, která byla zpestřena výstavkou odznaků, přileb a staré hasící techniky ze soukromé sbírky Jaroslava Plevy.

Soutěžní jednotka byla na 16 soutěžích a za zmínku stojí i 3. místo na domácí půdě. V září jsme museli udělat něco pro své zdraví, a proto se konal výšlap na Lysou horu, samozřejmě s družebními sbory z Opatovic a Tísku. To byl jen malý výčet práce, které se konaly v roce oslav 60. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi.

1995

V roce 1995 bylo členské základně věrno 76 členů, kteří se zabývali běžnými úkoly, jako jsou prevence a soutěže. Soutěžní jednotka má 18 členů a ti obsadili 1. místo na pohárové soutěži v Janovicích a Havířově. Také družstvo mladých hasičů nám udělalo radost. Vždyť pod vedením naší odchovankyně Leony Ryzí získali na podzimním srazu hry Plamen 2. místo v okrese. Naše pohárové soutěže v letošním roce lze popsat asi takto: Málo družstev, škaredé počasí.

1996

Zásahová jednotka odvedla kus práce v naší obci při živelné pohromě způsobené povodněmi dne 7. a 8. září. Byli jsme také na výpomoci ve Frýdlanu n.0.. 4. května 1996 byl uskutečněn XIX. ročník mladých požárníků o ŠMM za účasti 11 družstev. Zvítězily Opatovice před Frýdkem a Turzovkou ze Slovenské republiky. V květnu se konal tradiční výšlap družebních sborů, tentokrát z nových lázní v Klimkovicích do Tisku. Trasa byla dlouhá asi 20 km. Největším naším cílem bylo uspořádání jubilejního XXV. ročníku soutěže O pohár Lysé hory, kterou navštívilo 22 družstev mužů a 4 družstva žen. Poprvé v 25 leté historii se upustilo od předávání pohárů, ale v hlavní soutěži byly předány finanční odměny.

1997

Rok 1997 je obdobím, které prožíváme složitě a orientovat se v něm je těžké, když každý na vlastní kůži pociťuje ekonomické přehmaty, jenž hýbou rodinnými rozpočty a tím nevyjímaje ani hasiče. To je také jeden z důvodů, proč soustavně ochabuje činnost sboru. I přes tyto potíže byla práce v tomto roce velmi náročná a různorodá. Členská základna činí 46 členů, 40 mužů a 6 žen.

V červenci postihla Moravu živelná pohroma ve smyslu velké vody. Naše obec se nachází nedaleko přehrady Šance a hranice obce tvoří také tok řeky Ostravice. Novou Vsí taky protékají čtyři potoky. Polovina obce je v zátopovém pásmu. Dne 5.7. si velká voda vzala lávku na Bílém potoku. Ve stejnou dobu byl zatopen kravín zemědělské společnosti. 6.7. proběhly kontroly vodních toků a čištění koryt za pomocí těžké techniky LKT 80, kterou má ve svém vlastnictví člen sboru Leoš Milata. Bílý potok byl vyčištěn od stržených lávek a stromů, jenž se nacházely v korytě. 7.7. se pracovalo na toku Satiny, kde spadané stromy neustále měnily tok potoka a tím ohrožovaly domy a životy osob. Čtvrtý den katastrofy, přes namáhavou práci s odstraňováním stromů a nezbytnou údržbu techniky, byla ve 22:00 hodin vyhlášena evakuace osob v prostoru podél toku řeky Ostravice. Vlastní technikou prováděli členové sboru evakuaci spodní části obce a vyzývali občany, aby z ohrožených míst přešli do vyšších oblastí. Přes veškerou snahu se nepodařilo dne 9.7. zachránit lávku, jenž spojovala Novou Ves s Novou Dědinou. 10.7. členové sboru byli k dispozici pracovníkům povodí Odry, kdy bylo nutno evakuovat část hospody Na nábřeží a čistit koryto řeky Ostravice. Všichni už měli vody plné zuby, ale našli se i tací odvážlivci, kteří se pustili splavovat řeku už poměrně menší a to na duších od traktoru. To se jednomu stalo osudným a utonul. Všichni jsme měli strach se sesuvů půdy do přehrady Šance.

Křest Avie 1998

1998

Máme-li konstatovat rok 1998, splnili jsme úkoly, které jsme si předsevzali. Vedením mladých hasičů se ujímají naši bývalí odchovanci, Pavel Zápalka, Pavla Milatová a Pavel Švrčina. Byla navržena změna na místě velitele sboru. Byl navržen Libor žák, který kolem sebe získal partu mladých a aktivních členů. Byl vyslán do kurzu velitelů v Jánských koupelích a po přípravných jednáních byla změna dne 10. září 1998 realizována. V tom samém roce se soutěžní jednotka zúčastnila celkem 16 soutěží. Květen je ve znamení domácích soutěží. Žákovskou soutěž zdolávalo 20 družstev. Závěr měsíce patřil soutěži O pohár Lysé hory, který proběhl v areálu zemědělského družstva. Vše bylo dobře připravené, ale opět zklamalo počasí, poněvadž jsme se dočkali vydatného deště se sněhem. Účast byla malá, jen 13 družstev mužů a 4 družstva žen. V květnu jsme také kromě kácení máje křtili Avii.

1999

Významným rokem byl pro nás hasiče rok 1999, kdy jsme si připomenuli 135. výročí založení prvního hasičského sboru v Čechách. Ale i my v Nové Vsi si připomínáme 65. výročí založení sboru v naší obci. Činnost celé organizace řídí 15 členný výbor. Členská základna čítá 56 členů, z toho 39 mužů, 6 žen a 11 mladých hasičů. V tomto roce došlo k rozšíření hydrantové sítě. Hasičská zbrojnice byla vybavena novým signalizačním zařízením (sirénou), kdy je při nebezpečí možno sirénu spustit i na dálku dispečerem HZS. Výhodou tohoto systému je to, že poplašný systém je možno doplnit i mluveným slovem. Naše jednotka byla dne 5.4. 1999 povolána k požáru stolárny ve Frýdlantě n.0, kde byla 8 členná jednotka pověřena doplňováním vody do cisteren pro kyvadlovou dopravu. Soutěžní jednotka zdolala 18 soutěží v rozsahu umístění 1.-10. místo. 19.6. 1999 přátelé z družebního sboru z Tisku sehráli v restauraci Na nábřeží divadelní představení „Hříchy Adama a Evy“.

2000

Od Nového roku začal pracovat 17 členný výbor v novém složení. Úkoly jsme si vytyčili a bezezbytku splnili. Členská základna má nyní 61 členů, z toho 14 mladých hasičů. V měsíci březnu je provedena tradiční beseda ve škole s požární tématikou a je předvedena požární technika ve spolupráci JPO ve Frýdlantě n.0.. V květnu se pořádal XXIII. ročník soutěže O štít Maryčky Magdonové a taky byl uspořádán tradiční výšlap na Lysou horu společně s družebními sbory, který se dočkal nečekaného ohlasu. Na úseku represe v naší obci došlo k jednomu výjezdu a to při velké vodě dne 17.7.2000 na potoku Satina. V červenci byla pořádaná soutěž O pohár Lysé hory za účasti 34 družstev mužů a žen. Měsíc září je tradiční soutěží starších (nad 40let) na Pstruží, kde se naši borci umístili na pěkném 3. místě. V našem sboru je registrováno 14 mladých hasičů, kteří se scházejí jednou za týden. V tomto roce byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice, jejíž součástí bylo provedení plynofikace celého objektu a vytvoření bytové jednotky v 1. patře budovy. Závěr roku patřil tradičně stolnímu tenisu a poděkování starému roku s opékáním selete.

2001

V roce 2001 členská základna našeho sboru činí 61 řádných členů. Jako tradičně rok začínáme pořádáním hasičského plesu, jehož výnos je významným zdrojem příjmu pro naší další činnost. Měsíc březen je hlavně zaměřen na preventivní činnost, kdy se koná známá přednáška s ukázkou moderní techniky v naší místní škole. Zároveň byl proveden nábor mladých hasičů. V dubnu jsme museli udělat něco pro zdraví, a proto jsme zdolali výšlap, tentokrát konaný v Opatovicích, kdy bylo načerpáno s ostatními sbory mnoho sil do další práce. Květen je počátkem soutěžního období a v našem sboru jej zahajují mladí hasiči v soutěži O štít Maryčky Magdonové, který se konal již po dvacáté čtvrté. Červenec. Jubilejní ročník soutěže O pohár Lysé hory má číslo XXX.. Při této příležitosti se uskutečnilo setkání zakládajících přátel PLH. V rámci tohoto setkání se uskutečnil pietní akt na hřbitově se vzpomínkou na zakládající členy. Léto patří soutěžím. Náš sbor zdolal 19 pohárových soutěží. Ve sboru je evidováno 19 mladých hasičů, kteří se pod vedením Pavla Zápalky, Pavly Milatové a Pavla Švrčiny připravují na celoroční hru Plamen. Mladí hasiči zvládli všechny soutěže pořádané okresním sdružením mladých hasičů. Pro mladé byl uspořádán 4 denní tábor na Bílé, který se konal na soukromém pozemku Karla Milaty. Za finančního přispění Radima Drábka a Jaromíra Kubaly byly pro mladé hasiče zakoupeny dva kusy nových savic. Mladí hasiči v tomto roce odpracovali 19 a členové sboru 466 evidovaných brigádnických hodin, z toho na údržbě a opravě techniky bylo odpracováno 120 hodin.

2002

Členská základna v roce 2002 čítá 48 členů, 8 čestných a 10 mladých hasičů. Rok je opět zahájen hasičským plesem konaným v hospodě Na nábřeží. V brzké době, ve spolupráci s místním Sokolem, jsme uspořádali dětský karneval, jehož hojná účast byla poděkováním za naši dobře odvedenou práci. V měsíci březnu se opět konala beseda v základní škole a proběhl den otevřených dveří v areálu hasičské zbrojnice. V dubnu, měsíci výšlapů nás tentokrát hostil družební sbor z Tísku, jenž uspořádal prohlídku hrabyňského památníku Ostravské operace, odkud jsme se vydali na 15km trasu krásnou přírodou zpět do Tísku.

Květen začínáme soutěží O štít Maryčky Magdonové, kde se domácí družstvo umístilo na 9. místě. V červnu, ve spolupráci s místním Sokolem je uspořádán běh na 100x 1km s večerní zábavou. Úderem poledne byl odstartován závod, kde 100 účastníků muselo zdolat trať dlouhou 1 kilometr. V červenci následovala nejvýznamnější akce roku a to XXXI. ročník soutěže O pohár Lysé hory, kde zvítězilo družstvo z, domácí skončili na 8. místě. V září zazářilo družstvo dříve narozených (nad 40 let) na Pstruží. Za velmi nevlídného počasí museli dokazovat své kvality v požárním klání. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev a hasiči z Nové Vsi zvítězili.

Na úseku represe nebyl žádný výjezd zásahové jednotky, neboť nejdůležitější je prevence. V době srpnových povodní v Čechách bylo 5 členů včetně techniky nahlášeno jako záloha HZS pro případ pomoci. Po týdnu byla pohotovost zrušena. Dne 28.9.2002 ve večerních hodinách došlo k požáru horské chaty Solárka. V době vyhlášení poplachu 19

na náš dotaz, nám bylo sděleno HZS, že nás není potřeba. Mladí hasiči se scházejí pravidelně 1x týdně v hasičské zbrojnici, v zimních měsících v místní tělocvičně základní školy. Družstvo mladých hasičů se připravuje po celý rok na hru Plamen, které se taky zúčastnili. Na počátek prázdnin jsme opět zorganizovali pro děti 4 denní pobyt v přírodě na Visalajích“ kde na ně čekaly výlety do okolí s výšlapem na Lysou horu, nejvyšší vrchol Beskyd.

2003

Rok 2003 byl významným a náročným rokem, kdy před námi stály opět těžké úkoly jako hasičský ples, sběr šrotu, dětský karneval a tradiční výšlap družebních sborů, jenž se konal v Nové Vsi. Tábor mladých hasičů a mnoho dalších akcí, které se konaly v tomto roce, daly zabrat všem, jenž se podíleli na zajišťování těchto akcí. A nechyběla i soutěž O štít Maryčky Magdonové a XXXII. ročník soutěže O pohár Lysé hory, který letos proběhl v rámci Moravskoslezské ligy. Za rekordní účasti 51 družstev z celé Severní Moravy, byl uspořádán také 1. ročník memoriálu Jiřího Drábka za účasti 4 družstev dříve narozených.

V tomto roce zásahová jednotka vyjela 4x a to na asistenci přetopeného kotle; stěhování prostor zříceného domu ve FNO; požár hospodářské budovy; požár části RS Silnice (jednotka odvolána). Všechny tyto události se obešly bez zranění. Zúčastnili jsme se 30ti soutěží, včetně soutěže dříve narozených a 1. ročníku memoriálu Jiřího Drábka. Pro zdokonalení soutěžní jednotky se zajistil nákup materiálu a zvýšil se výkon stroje PS12 pro soutěžní účely. Abychom mohli důstojně reprezentovat, bylo nutno zakoupit nové sportovní dresy (zelené).

Koncem roku byly navíc zakoupeny 3ks nových vycházkových stejnokrojů, pro reprezentaci členů výboru na různých akcích. Mladí hasiči se zúčastnili 6 pohárových soutěží. Ze začátku prázdnin byl zorganizován čtyřdenní pobyt v přírodě, tentokrát v obci Tísek a to ve spolupráci s tímto družebním sborem.

Při rekonstrukci podlahy v garáži zbrojnice bylo odpracováno 105 brigádnických hodin a dalších cca 600 na sběru šrotu a údržbě techniky a areálu. Výšlap družebních sborů jsme pořádali my. Trasa vedla srze ochutnávky piva v Nošovicích přes Krásnou a oběd v Janovicích na letiště, kde jsme měli možnost vyhlídkových letů. Konec roku byl zakončen jako obvykle výroční valnou hromadou.

3) SHRNUTÍ POSLEDNÍCH LET

2004

V tomto roce skončili mladí hasiči pod vedením Pavla Zápalky, Pavla Švrčiny, Pavly Milatové a instruktora Tomáše Kubaly na 5. místě ve hře Plamen. Soutěžní družstvo se zúčastnilo 34 soutěží. 3.4.2004 proběhla za nízké účasti Slavnostní valná hromada u příležitosti 70 let založení sboru. Byl několikrát proveden nový nástřik vozidla Avia. Důležitým milníkem pro budoucnost SDH byl nákup časomíry, který skrze Karla Adámka sponzorovala firma Novogear s.r.o.. Terče byly zhotoveny svépomocí pod vedením Radima Drábka. Na podzim byl zajištěn zájezd na jižní Moravu s návštěvou soukromého hasičského muzea a vojenského leteckého muzea ve Vyškově. Zásahová jednotka měla výjezd při prudkém dešti na čerpání sklepa v ZŠ Nová Ves.

Starší žáci 2004 na ŠMM

2005

Rok 2005 byl pro naši organizaci velice smutný, neboť nás po těžké zákeřné nemoci navždy opustila naše vedoucí mládeže Pavla Milatová ve svých nedožitých 33 letech. Jednotka neměla žádný výjezd. Mladí hasiči byli na letním pobytu v přírodě v obci Lučina, kterou byli nuceni po neustávajícím dešti opustit a základní tábor utvořili v hasičské zbrojnici. U soutěžního družstva došlo k významné změně, kdy se tohoto družstva ujali jako vedoucí Antonín a Radim Švrčinovi. Další velkou změnou bylo vytvoření Beskydské ligy, kde jsme se umístili na 7. místě. V organizaci bylo 67 členů. Muži nad 35(40) let nezaháleli na PLH byli 2. a na Pstruží rovněž.

Muži po Palkovické soutěži 2005

2006

Rok 2006 byl pro naši organizaci plný změn. Z funkce odstoupil pro pracovní povinnosti pan Karel Adámek a Valnou hromadou byl pověřen řízením organizace velitel Libor Žák. Z důvodu změny bydliště ukončili svoji činnost u mladých hasičů oba vedoucí Pavel Zápalka a Pavel Švrčina. Jejich vychovaní nástupci Tomáš Kubala a Tomáš Milata ještě neměli potřebný věk, tak se jich na zástup po dlouhém hledání mezi dospělými ujal Libor Žák.

Po dlouhé řadě let slaví organizace úspěch i v okrese, kde jsme obsadili 2. místo v Poháru starosty OSH Frýdek-Místek. Tohoto výsledku dosáhlo soutěžní družstvo výsledky na pohárových soutěžích i v rámci Beskydské ligy, kterou dokončili rovněž na 2.místě a zahájili tak smolnou éru věčně druhých. V tomto roce se mužům pořídily nové sportovní dresy s motivem Lysé hory a Malenovicemi v plamenech. Nové přilby přišly již dříve. Dodnes jsou tyto dresy svým vzhledem exkluzivní a v té době rozhodně nejhezčí.

Zásahová jednotka měla dva výjezdy, čištění kanálu u domu čp. 334 a požár kotelny u domu čp. 211. V jarních měsících jsme zajistili výšlap na Lysou Horu s exkurzí vodního díla Šance pro naše družení sbory. Mladí hasiči byli na táboře v kempu Kněhyně a v Plamenu obsadili 6. místo. Podařilo se zajistit velmi významné sponzory pro podporu naší činnosti a to pana Usnula a jako i v minulých letech pana Leoše Milatu. Naše řady navždy opustil dlouholetý funkcionář a hospodář pan Bohumil Klančník.

Družstva dříve narozených reprezentovala Novou Ves výtečně. Družstvo nad 35 let bylo na PLH 1., na Pstruží bohužel až 7. V tomto roce p. Jaromír Kubala dal dohromady družstvo nad 50 let, družstvo vyhrálo a na PLH se tím vytvořila nová tradice.

Výšlap družebních sborů 2006

2007

V roce 2007 jsme se mohli těšit na řadu překvapení. Především mladším členům se podařila věc po dlouhých létech na Nové Vsi nevídaná. Z hlavy Jana Kubaly a Tomáše Sysaly vypadla myšlenka složit po dlouhé době (od roku cca 1976) ženské družstvo. Při akci kácení máje vymysleli odměny a pokuty a na Poháru Lysé hory se již představilo mladé družstvo Nová Ves ženy. V té době a ještě pár let se jedná o jedno z nejlepších družstev v kategorii žen nejen v Beskydské lize ale i v okrese Frýdek – Místek a to hlavně díky zmíněným 2 mužům doplněnými o Radka a Tomáše Kubalu. Mužům se opět podařilo obhájit druhé místo v Poháru starosty OSH, jakož i v BL. Mladí hasiči byli pozváni družebním sborem Tísek na společný letní tábor do Jánských koupelí, po kterém Libora Žáka vystřídala u mladých hasičů Petra Adámková. Dále vede mladé hasiče Tomáš Kubala a instruktoři Petra Adámková a Radek Kubala. Podařilo se zakoupit výkonnější stroj pro naše mladé hasiče z peněz našich dříve zmiňovaných sponzorů. Na počest Pavly Milatové na ŠMM vzniká v kategorii starších žáků její memoriál. Po dlouhých létech se jednotka zúčastnila námětového cvičení a to v obci Malenovice. Karel Žák převzal v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič. Byla vyslána „delegace“ na Pyrocar 2007. Jan Foldyna s Liborem Žákem uspořádali na Svatého Václava v areálu hasičské zbrojnice soutěž netradičních družstev a dali jí jméno PS8-cup. V tomto roce započala také spolupráce s kolektivem České pošty Frýdlant n. O.. Družstva dříve narozených vzorně reprezentovala na PLH, odkud mají jak 35, tak 50 1. místo a na Pstruží byli 2.

1. soutěž nového družstva žen

2008

Pokud byly předchozí 2 roky překvapivé, pak tento rok byl přímo šokující. Velikým překvapením bylo zakoupení nového hasičského vozidla pro výjezdovou jednotku Městským úřadem ve Frýdlantě n.O.. Vozidlo značky Ford bylo v našem areálu slavnostně přivítáno 3.5.2008 a důstojný křest proběhl na náměstí ve Frýdlantě 8.5.2008. Na toto vozidlo se podařilo sehnat reprezentativní, a jak se patří hasičskou značku 4T7 150a1. Je nutné podotknout, že toto vozidlo je v naší historii vůbec první nové vozidlo a byli jsme se s ním předvést i na Pyrocaru 2008 v Přibyslavi. Na poli sportovním ženy vybojovaly 1. místo v Beskydské lize, muži byli pouze o bod na druhém místě ve své kategorii. Vynikajícího výsledku jsme dosáhli v celoroční soutěži O Pohár starosty OSH, kde jsme jak v kategorii mužů, tak i žen byli nejlepší v okrese. Radek Kubala se stal Okresním přeborníkem v dorostu a v Krajském kole obsadil krásné páté místo v kategorii jednotlivců. Náš 31. Ročník ŠMM se stal součástí Moravskoslezské ligy mladých hasičů 2008. Vítr do plachet mladým hasičům dodalo nejen nové vozidlo, ale také nové sportovní dresy, které nahradily neforemné montérky. Podařilo se složit jak družstvo starších, tak i mladších žáků, kteří se scházeli většinou 2x týdně. Mladí hasiči svými vynikajícími výsledky reprezentovali Novou Ves. Starší žáci vyhráli 10 pohárových soutěží; celou MSL-MH a 6. byli v Plamenu. Mladší vyhráli také 10 pohárových soutěží; také celou MSL-MH a v plamenu byli dokonce 4. Mladší vytvořili rekord MSL-MH a to 14,376s. Další akce MH byla Mikulášská nadílka; Vánoční diskotéka; exkurze 112 v Ostravě. Zúčastnili se taky řady brigád a plnili bazén. Tábor opět Jánské koupele s Tískem. Naše členská základna se rozrostla na 83 členů. Díky Tomášovi a Leošovi Milatových se podařilo opět rozjet naše webové stránky www.sdhnovaves.cz. Jiří Mazal a František Literák byli oceněni vyznamenáním „Za mimořádné zásluhy“. Nadále jsme bez starosty. Ples ŠMM, PLH, PS8-cup, beseda v ZŠ a výšlapy, tedy akce z naší tradiční činnosti plníme. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších roků v naší dosavadní historii. Naše řady opustila naše nejstarší členka paní Dvoranová. Podařilo se nám vyškoIit rozhodčího, pana Radomíra Kubalu. V hasičské zbrojnici jsou instalovány nové elektrické vrata. Družstva dříve narozených jsou na soutěžích nejhůře hodnoceni 3. místem. Pokladnu vzorně vede Stanislava Foldynová a řádně čerpáme dotace z MŠMT. K zásahu Ford nevyjel.

Výherci MSL-MH 2008

2009

V tomto roce nás čekala opět řada náročných úkolů. Pro reprezentační účely jsme pro náš sbor nechali vyhotovit slavnostní prapor, který byl posvěcen na výroční valné hromadě k příležitosti 75 let založení. Pro naše přátele jsme organizovali výšlap družebních sborů na Ondřejník po prohlídce hradu Hukvaldy. Na naše soutěžní družstva dospělých vyšla řada na organizování ukončení Beskydské ligy 2009. Této akce jsme se zhostili na výbornou a pod vedením Tomáše Kubaly jsme v hotelu Freud na Ostravici pro naše kamarády vytvořili příjemnou atmosféru okořeněnou výhrou našich žen, které posléze dostaly své nové dresy. Stojíme také za vznikem nového loga BL.

Na Výroční valné hromadě nastal zlomový okamžik pro náš sbor. Funkci starostky vzala Olga Adámková a výbor pod jejím vedením s mírnými změnami funguje až dodnes.

Zásahová jednotka, která se nově začala svolávat elektronickým systémem AMDS (přes SMS a volání skrze mobilní telefony) vyjížděla dvakrát a to k čištění komunikace a čerpání sklepa. Družstva dříve narozených nás reprezentovala na PLH, kde byli „50“ 1. a „35“ 3.. Mladí hasiči do MSL-MH zařadili 2 družstva starších a mladší žáky spojili s Frýdlantem. Starší A družstvo ligu vyhrálo a ve hře Plamen postoupilo do krajského kola, kde se umístili na 6. místě. Radek Kubala opět postoupil na kraj, kde byl 10. Tábor se opět uskutečnil pod vedením hasičů z Tísku, ale tentokrát v Pusté Polomi. Proběhla také Vánoční diskotéka a turnaj v bowlingu. Byla zakoupena nová sada na 100 metrů hadic, která nahradila starou historickou. V roce 2009 jsme se také navždy rozloučili s naší křivě jezdící Š 1203, jejíž ztráta nebyla doposud nahrazena jiným vozem, který by se jistě zejména pro účely dopravy družstev reprezentujících Novou Ves hodil.

Výherkyně BL 2009

2010

Rok 2010 byl zajímavý zejména z hlediska soutěžní činnosti dospělých. Ženy potřetí za sebou vyhrály Beskydskou ligu a dřevěný putovní pohár již na vždy zůstane na Nové Vsi. Muži za celou sezónu objeli úctyhodných 50 soutěží a to, že posbírali drahocenné zkušenosti, dokázali tím, že pokořili hranici 15 vteřin a v požárním útoku začali zajíždět časy okolo 14 vteřin. Soutěžní družstva své umění dokázali i na domácím PLH, kde v kategoriích muži, ženy a „50“ zvítězili. Pohár Lysé hory 2010 byl obohacen také o ukázku novinky z firmy THT Polička a to CAS30 na podvozku TATRA 815-7, kterou do té doby nikdo zřejmě nikde neviděl. Mužské družstvo se také začalo zúčastňovat soutěže Železný hasič (TFA) v Hnojníku a přes zimu trénovali hokej na rybníku u Adámků, kde také pořádali přátelské utkání s SDH Hájov. Koncem sezóny byl zakoupen nový silnější stroj, který nahradil dosluhující soutěžní speciál.

Zásahová jednotka zasahovala u požáru kontejneru, dále byla povolána k několika čerpání sklepů 17.5.2010 a v říjnu se zúčastnila námětového cvičení na požár lesa v Hodoňovicích. Mladí hasiči se v tomto roce poprvé kromě družstva mladších a starších žáků rozrostli ještě o družstvo MINI, tedy o děti do 6 let, kteří objeli 3 soutěže. Všechny družstva nás vzorně reprezentovala. V MSL-MH se obě zapsaná družstva umístila na 2. místě. Okresní kolo hry Plamen starší vyhráli, nic méně o postup do krajského kola nebyl zájem. Za přispění sboru a našich členů byly pro MH hlavně z bezpečnostních důvodů zakoupeny nové přilby. Na okresních kolech nás reprezentovali také dorostenci. Ostatní akce SDH jsme v pořádku splnili.

Muži nad 50 let

2011

Rok 2011 byl plný práce, úspěchů i změn. Úspěšné bylo družstvo mužů nad 50 let, které ze 3 odjetých soutěží přivezli 3 zlaté poháry. Mladí hasiči byli v MSL-MH 3. a 4. a po zdlouhavých soutěžích hry Plamen se rozhodli do následující sezóny (2011-2012) nenastoupit. S velkým počtem dětí pociťujeme také značné problémy s jejich dopravou. Naštěstí se začínají kromě vedoucích Tomáše Kubaly, Radka Kubaly a Petry Adámkové zapojovat také instruktor Marek Fuciman, řidič Miroslav Salát a Pavel Blažek. Krom soutěží se mladí hasiči zúčastňují také různých akcí, které pro ně vedoucí připravují a v létě jezdí na tábor do Pusté Polomi. Někteří naši dorostenci se také zúčastnili výběru do reprezentace dorostu ČR v požárním sportu a Matěj Blažek a Daniel Vávra postoupili do užšího výběru, kde již dále vybráni nebyli. Soutěžní jednotka žen opět válela a kromě řady různých pohárových soutěží opět vyhrály BL. Muži objeli rekordních 57 soutěží s 30% úspěšností umístění „na bedně“. Muži také využili možnosti postoupit na okresní kolo v požárním sportu. Mnozí z nich běželi stovky vůbec poprvé, a proto se není čemu divit, když se vrátili domů s lehkými úrazy a 4. místem. Beskydskou ligu jezdili na přední pozici, bohužel prasklá hadice je odsoudila opět až na 2. místo. Vzhledem k tomu, že se takováto podobná situace nenastala Nové Vsi v BL poprvé a řada slabších závistivých družstev jasně vyjadřovala nesnášenlivost vůči Nové Vsi, rozhodli jsme se z BL odstoupit. Pohár OSH muži vyhráli. Zásahová jednotka v roce 2011 byla dovybavena prostředky na odchyt nebezpečného hmyzu a výbavou na stavění protipovodňových hrází. V lednu Ford vyjel k požáru domu č.p.102, který iniciovala LCD televize. Během roku byla jednotka povolána k 10 odchytům nebezpečného hmyzu a vměsíci září se účastnila taktického cvičení složek IZS – pátrání po pohřešovaných v okolí Lysé hory. V roce 2011 jsme vlastnoručně vymalovali hasičárnu, koupili 3 velké party stany, účastnili jsme se Frýdlantské družební výpravy v Polsku a zahájili jsme výstavbu nové trati. Na vždy nás opustil v té době nejstarší člen p. Ladislav Dužík a Ludvík Tvardík. Družební sbory nás velmi překvapily svým vystoupením při jubilejním 40. ročníku PLH a na PS8-cupu jsme pokřtili sošku sv. Floriana na stěně hasičské zbrojnice.

Soutěžní jednotka mužů 2011

2012

Začátek roku patřil u Novoveských hasičů vždy plesu. Letos to tak nebylo, neboť vzhledem k velkému zájmu a pro zvýšení kvality a spokojenosti našich hostů, jsme se rozhodli pořádat plesy dva. Tento záměr byl náročný, ale páteční i sobotní ples se nadmíru vyvedl. Maškarní ples, beseda v ZŠ, darování krve a sběr železného šrotu byly další akce, které nás čekaly před výšlapem družebních sborů, které jsme letos vedli na Lysou horu. Soutěžní družstva se před sezónou účastnila sjíždění řeky Ostravice na raftu a prestižní soutěže v podávání první pomoci nezdravotnických složek „Hrad žije první pomocí“ v Ostravě pod vedením Petra Gaje. ŠMM probíhá netradičně na hřišti Satina, neboť na trati u hasičské zbrojnice se pilně pracuje. Nová luxusní trať s vydlážděným náběhem byla poprvé odzkoušena na Poháru Lysé hory 2012. Za stavbu je nutné poděkovat všem hasičům, kteří se pilně a svědomitě účastnili brigád a p. Mirkovi Fanfrlovi za kus práce provedené pomocí mechanizace. Největší poděkování však patří p. Antonínu Švrčinovi, na jehož pozemku byla trať vybudována a celoročně pečuje o kvalitu travního porostu. Dříve narození sboroví členové také nezaháleli a založili Klub důchodců při SDH Nová Ves a pravidelně se scházejí. Netradiční soutěž PS8-cup nabývá na stále větší oblíbenosti a zapojuje se řada družstev s nádhernými a trefnými převleky. Soutěžní družstva učinila důležitý krok a přestoupili po letech do Moravskoslezské ligy. Tato liga je velmi prestižní. Naše družstva zde sice neobsazují přední příčky, na soutěžích však rozhodně nedělají ostudu a řádně tak reprezentují barvy Nové Vsi. Za zmínku stojí úspěch Jiřího Židka, který byl v MSL 2012 vyhlášen jako nejlepší košař. Muži opět vyhráli okresní soutěž O pohár starosty OSH. Mladí hasiči v zimě trénovali v tělocvičně ZŠ Nová Ves a později pak na louce p. Fucimana. Mladší žáci vyhráli MSL-MH a to i díky nákupu nového výkonného stroje, kterým jsme smazali zbytečnou ztrátu od některých sborů, kteří na tom byli se strojem o poznání lépe. Do hasičské zbrojnice jsme dostali průtokový ohřívač vody, nový počítač a hromosvody. Jednotka byla dovybavena o motorovou pilu, kalové čerpadlo a radiostanice. V zásahové činnosti byl tento rok mimořádně aktivní. V lednu jednotka čistila propustek u domu a v záři likvidovala hmyz ve Frýdlantu. Jednotka se však zúčastnila i dohašování velkého lesního požáru na Starých Hamrech. Tento požár jsme viděli i z Lysé Hory, na které jsme zrovna byli při výšlapu družebních sborů. Konec roku byl pro jednotku také velmi aktivní, neboť na přelomu listopadu a prosince došlo k požáru sklepa domu č.p. 151 a garáže později u sousedů. Náš sbor má 90 členů a snažíme se čerpat z dotací města. Pan František Literák byl oceněn Řádem svatého Floriána.

Soutěžní jednotka žen 2012

2013

Rok 2013 je opět rokem dřiny a to hlavně při organizování různých akcí. Kromě plesů a maškarního plesu jsme se rozhodli v březnu organizovat pro naše členy a příznivce turnaj v Badmintonu, za jehož vznikem stojí Pavel Blažek a Radek Kubala.

Na jaře jsme vyslali výpravu dvou raftů na sjíždění řeky Ostravice. Jedna posádka raft roztrhla a druhý obrátila, druhé posádce se člun potopil. Po velkém přemýšlení jsme také zorganizovali sběr železného šrotu. ŠMM proběhla poprvé na nové trati. Soutěžní družstva mužů a žen vzhledem k zapojení některých členů do pracovního procesu, neměli možnost jezdit tolik soutěží jako za studentských let. V MSL si oproti minulému roku mírně polepšili.

V hasičské zbrojnici jsme z vlastních zdrojů vlastními silami zhotovili důstojnější skříňky pro uložení zásahových obleků. Na terčích byla provedena p. Drábkem generální oprava. Zásahová jednotka měla 9 výjezdů a to na čerpání vody ze sklepů, likvidace hmyzu, odstraňování stromů, technické pomoci při spadlém el. vedení a požár zahradní kůlny. Jednotce byly nakoupeny suché obleky, svítidla na přilby a různé ochranné pomůcky.

Mladých hasičů se kolem hasičské zbrojnice začalo hemžit čím dál více a scházejí se pod dohledem vedoucích Tomáše Kubaly, Radka Kubaly, Petry Adámkové, Mirka Saláta a Marka Fucimana. Velkou pomocí jsou pak Matěj a Pavel Blažkovi a manželé Zátopkovi. Starších žáků se na Nové Vsi moc nenašlo, do Moravskoslezské ligy mladých hasičů jsme ale zařadili 2 družstva mladších žáků. Tyto družstva objela 22 soutěží a z toho 17 jich vyhrála právě Nová Ves. 77% soutěží vyhrála Nová Ves. Nebylo výjimkou, kdy se ostatní družstva mohla podělit maximálně o 3. místo (Nová Ves byla 1. i 2.). V MSL-MH družstvo A skončilo na 1. místě a družstvo B na 4. místě. Rekord ligy v kategorii mladších žáků po několikerém překročení v tomto roce drží jak Nová Ves A, tak i Nová Ves B a to 13,44s. Osobní rekord drží Nová Ves na Ostravici a to 12,765s. Za zmínku stojí také prestižní soutěž mladých hasičů v Bochoři, kde jezdí přibližně 100 družstev a Nová Ves odsud vezla zlato.

Rozhodně největší akcí, kterou Nová Ves v tomto roce pořádala a možná největší akce v historii vůbec, byl „Den IZS a ukončení Moravskoslezské ligy mladých hasičů 2013. Jak už bylo zmíněno mladí hasiči MSL-MH vyhráli, a proto jsme chtěli výhru oslavit doma. Za přispění města Frýdlantu n. Ostr. a hlavně za podpory starostky města RNDr. Heleny Pešatové, jsme se rozhodli ukončení MSL-MH zpestřit o ukázku techniky IZS, nejen pro mladé hasiče, kteří měli dorazit, ale i pro občany města. Na akci se podílelo 40 našich organizátorů. Na ukázku přejelo množství moderní techniky, hasičů, policie a záchranné služby. Akce se zúčastnila i historická hasičská vozidla. V další části programu jsme v tělocvičně ZŠ Komenského vyhodnotili společně s 300 dalšími dětmi výsledky MSL-MH 2013. Akci vedl Tomáš Kubala. Po výborné spolupráci s městem na dni IZS, jsme byli pozváni na další akce města a to Trh lidových řemesel a Mikulášské rozjímání.

V tomto úspěšném roce se naše členská základna rozrostla na přibližně 100 členů (z toho 29 mladistvých) a máme již druhé zasloužilého hasiče a to pana Jiřího Mazala.

4) ZÁVĚR

Tato brožura pojednává o základních událostech sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi. Hasiči na Nové Vsi v roce 2014 slaví 80. výročí jejich založení. Po celou dobu jejich existence zde byli kdykoli nápomocni svým spoluobčanům při snižování následků mimořádných událostí a snažili se uchránit jejich zdraví a majetek. Kromě toho byli hasiči jedni z nejschopnějších organizací v naši příměstské části Nová Ves u Frýdlantu n. Ostr. a dodnes se starají o kulturní vyžití v obci. Jméno Nová Ves nezaniklo po připojení k Frýdlantu úplně, neboť i hasiči mají podíl na rozšiřování jména Nová Ves při reprezentaci na různých soutěžích v požárním sportu. Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi po řadu let úspěšně vede kroužek mladých hasičů a zajišťuje tak činnost mládeži na Nové Vsi. V různých obdobích a režimech bylo živobytí různorodé, někdy složitější, jindy ještě více. U hasičů se však vždy našla parta lidí, která byla schopna zdarma, bez nároků na odměnu pracovat pro spolek a podílet se na jeho záslužné činnosti.

Jak je v úvodu napsáno, je významný rozdíl, mezi Sborem dobrovolných hasičů, tedy jakýmsi spolkem, podobný jako např. Sokol, a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů, což jsou v podstatě dobrovolní bezúplatní zaměstnanci města, pomáhající při mimořádných událostech. V mnoha případech se to plete, neboť to jsou v podstatě stejní lidé.

Zřizovatelem Jednotky SDH Nová Ves je město Frýdlant nad Ostravicí a na tomto místě bychom našemu zřizovateli rádi poděkovali, neboť nás obdařil v roce 2008 novým zásahovým vozidlem Ford a každý rok se v hasičské zbrojnici najde něco nového k použití při zásazích. Finanční nároky na naši jednotku jistě nejsou nezanedbatelné, a proto se budeme snažit stejně jako v naší historii být městu v případě potřeby nápomocni.

SDH Nová Ves naopak existuje jen díky těžce vydělaným penězům na akcích a dále díky finančním příspěvkům sponzorů. V poslední době díky paní starostce RNDr. Heleně Pešatové, roste také spolupráce spolku s městem. Děkujeme za tuto možnost a budeme se těšit na další spolupráci.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nás během posledních 10 let o kterých pojednává tato brožura podporovali. Moc si jich vážíme a jedním slovem dodáme, že bez nich by to zřejmě nešlo. Jelikož Vás za tohle období bylo hodně, bylo by blbé zde psát jména a firmy, neboť bychom někoho neradili urazili tím, že ho zde nezmíníme. Kdo nám pomohl, ten to jistě ví a z našich úspěchů se jistě těší s námi.

Zvláštní poděkování si zasloužíme my, sami hasiči, kteří pod vedením starostky Olgy Adámkové a velitele Libora Žáka obětujeme svůj volný čas na úkor odpočinku, nebo vlastních rodin a zpestřujeme život našich spoluobčanů. Muži ze zásahové jednotky jsou v jakýkoli okamžik schopni opustit rozdělanou práci a běžet na pomoc bližním.

Na závěr bychom rádi vzdali hold našim zesnulým kolegům a kolegyním, kteří vybudovali to, na čem pokračujeme my – hasiči z Nové Vsi.

Pevně věříme, že v našich mládežnických řadách najdeme také své nástupce, tak jak je našli v nás naši předkové, a budeme se moci těšit z jejich úspěchů. K tomu jim přejeme hodně štěstí a hlavně silnou vůli.

5) SLOŽENÍ VÝBORU 2013

Starosta Olga Adámková
Náměstek Radomír Kubala
Velitel Libor Žák
Referent MTZ Tomáš Kubala
Pokladník Stanislava Foldynová
Jednatel Tomáš Sysala
Strojník Pavel Švrčina
Vedoucí mládeže a Referentka žen Petra Adámková
Kronikář Jan Fuciman
Referent mužů Radek Kubala
Referent prevence a vých. Činnosti Jaromír Pleva
Referent ochrany obyvatelstva Ota Myslikovjan
Člen Lumír Literák
Člen Antonín Kalus
Člen Antonín Švrčina

Kontrolní a revizní rada

Předseda Jiří Mazal
Kontrolní a revizní rada Marie Myslikovjanová
Kontrolní a revizní rada Václav Šmíra

Soutěžní družstva MH 2013

6) VEDENÍ SBORU 1934-2014

STAROSTOVÉ A STAROSTKA

Alois Šigut 1934-1949
 Adolf Ševčík  1949-1950
 František Mohyla  1950-1957
 Josef Lhoťan  1957-1972
 Jan Caloň  1972-1982
 Eduard Myslikovjan  1982-1991
 Karel Žák  1992
 Svatopluk Masopust   1993-1999
 Tomáš Kabát  1999-2001
 Karel Adámek  2001-2006
 Žák Libor (zastupující velitel)  2006-2009
 Olga Adámková  2009-dosud

VELITELÉ

Roman Juřica 1934-1945
Jan Duša 1945-1949
Rajmund Myslikovjan 1949-1951
Miloslav Boháč 1951
Ladislav Dužík 1952
Miloslav Boháč 1953-1955
Bohuslav Klančník 1955-1957
Ladislav Dužík 1957-1960
Jindřich Boháč 1960-1965
Ladislav Dužík 1965-1967
Jiří Mazal 1967-1971
Karel Žák 1971-1991
 Karel Adámek  1992-1998
 Libor Žák  1998-dosud

7) ÚČAST SDH NA PLH DO ROKU 2013

Nová Ves 42 Lučina 6 OVA – Cementárny 2
Metylovice 41 Pražmo 6 Paskov 2
Ostravice 41 Bartovice 5 Petřkovice 2
Tísek 40 Chlebovice 5 Petřvald 2
Opatovice 37 Karolínka 5 Stará Ves n.O. 2
Janovice 35 Mošnov 5 Staříč 2
Bystré 29 Nová Dědina 5 Bahno 1
Lubno 28 Plesná 5 Bocanovice 1
Malenovice 24 Rychaltice 5 Býškovice 1
Stará Ves 24 Svinov 5 Cetuna (Slovensko) 1
Pstruží 21 Vyšní Lhoty 5 Dobratice 1
Kozlovice 19 Bílá 4 Dolní Tošanovice 1
Oprechtice 19 Dolní Lištná 4 Důl Karviná 1.máj 1
Frýdlant n.O. 18 Hodoňovice 4 Důl Paskov 1
Brušperk 16 Kunčice p.O. 4 Důl Stonava 1
Frýdlant – Ostroj 16 Pržno 4 Horní Žukov 1
Krmelín 16 Slezan F-M 4 Hranice n.M. 1
Košatka 15 Stará Bělá 4 Janovice – Bystré 1
Čeladná 14 Staré Město 4 JRD Bzince 1
Petřvaldík 14 Vlčovice 4 Karpetná 1
Staré Hamry 14 Havířov 3 Karviná 1
Trojanovice 14 Horní Suchá 3 Karviná-Hranice 1
Žabeň 14 Krásná 3 Knurow (Polsko) 1
Fryčovice 13 Krásné Pole 3 Koksorew (Polsko) 1
Lhotka 13 Mniší 3 Martinov 1
Ostrava – Nová Ves 13 Mohelnice 3 Morávkia 1
Palkovice 13 Pustějov 3 Nižní Lhoty 1
Proskovice 13 Stanislavice 3 Nošovice 1
Vrbice 12 Větřkovice 3 OVA – Michálkovice 1
Baška 10 Vratimov 3 Raškovice 1
Důl Doubrava 9 Výškovice 3 Rudinka (Slovensko) 1
Skalice 9 Černovír 2 Slezan 08 1
Frýdek 8 Frenštát p.R. 2 Soběšovice 1
Hukvaldy 8 Kunčičky u Bašky 2 Staškov (Slovensko) 1
Prchalov 8 Lískovec 2 Trnávka 1
Jistebník 7 Luboměř 2 Turzovka (Slovensko) 1
JZD Frýdlant n.O. 7 Mistřovice 2 Václavovice 1
Hájov 6 Odry 2 Závada 1
Kojkovice 6 Orlová Lutyně 2 Zelinkovice 1

8) SEZNAM VÍTĚZŮ POHÁRU LYSÉ HORY

muži

7x Tísek 1976,1977,1979,1980,1982,1997,1998
5x Nová Ves 1973,1974,1975,1984,2010
5x Prchalov 2000,2001,2002,2003,2004
3x Ostravice 1985,1986,1994
3x Ostroj – (Ferrum) Frýdlant n/O 1978,1983,1990
2x Brušperk 1987,1992
2x Opatovice 1989,1995
2x Petřvaldík 1996,1999
2x Trojanovice 2005,2008
2x Malenovice 2009,2013
1x Kojkovice 2007
1x Kozlovice 2011
1x Důl Doubrava 1981
1x Metylovice 2006
1x Nová Dědina 1972
1x Oprechtice 2012
1x Ostrava Nová Ves 1993
1x Proskovice 1991
1x Vrbice 1988

ženy

6x Metylovice 1993,1996,1998,2001,2003,2009
6x Opatovice 1986,1987,1988,1990,1995,1997
4x Nová Ves 1975,1976,2010,2011
4x Stará Ves 1978,1999,2000,2012
2x Čeladná 1972,1974
2x Frýdek 1991,1994
2x Tísek 2002,2005
2x Vlčovice 2004,2006
1x Frýdlant n/O 1992
1x Jístebník 2008
1x Oprechtice 2013
1x Ostravice 1989
1x Rychaltice 2007
1x Vratimov 1985

muži nad 35 let

 7x  Metylovice  1991,2008,2009,2010,2011,2012,2013
 2x  Malenovice  2005,2007
 2x  Ostravice  1989,1992
 1x  Frýdlant n/O  1990
 1x  Nová Ves  2006
 1x  Ostroj Frýdlant n/O  1988
 1x  Pstruží  1997

ženy nad 35 let

 1x  Opatovice  2011

muži nad 50 let

 6x  Nová Ves  2007,2009,2010,2011,2012,2013
 1x  Malenovice  2008

ženy nad 50 let

 1x  Opatovice  2011

Rekordy trati:
muži     13,857   z SDH Oprechtice v roce 2012
ženy      16,447  z SDH Jístebník v roce 2008
Nejrychlejší proudy:
muži    13,490   z SDH Nová Ves v roce 2011 levý
ženy    16,233   z SDH Jístebník v roce 2008 pravý
9) PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ROK 2014

24. a 25. ledna 2014 Hasičské večírky
23. února 2014 Maškarní bál pro děti
7. března 2014 Beseda v ZŠ Nová Ves
29. března 2014 Turnaj v Badmintonu
4. až 6. dubna 2014 Soustředění mladých hasičů
26. dubna 2014 Slavnostní schůze k 80. výročí založení SDH
3. května 2014 Soutěž mladých hasičů O Štít Maryčky Magdonové
10. května 2014 Výšlap družebních sborů v Tísku
Červen Účast na pohárových soutěžích dosplých i mládeže
2. až 13. července 2014 Tábor mladých hasičů
19. července 2014 Soutěž O Pohár Lysé hory
23. srpna 2014 Trh lidových řemesel Frýdlant n. Ostr.
28. září 2014 PS-8 cup
29. listopadu 2014 Výroční valná hromada 2014
5. prosince 2014 Mikulášské rozjímání Frýdlant n. Ostr.

Dokončení výstavby tratě 2012